Przejdź do treści

ZASADY WSPÓŁPRACY


Nazywam się Barbara Battah. Jestem certyfikowanym coachem.

W tym dokumencie opisuję, jak możesz skorzystać ze świadczonych przeze mnie usług.

Jeżeli w tym dokumencie piszę:

 • “Ty” lub “Klient” – mam na myśli każdą osobę korzystającą z moich usług,
 • “ja” lub “Usługodawca”- mam na myśli Barbarę Battah, adres: Apartment 26 Bloomsbury House, 27 Guildhall Road, NN1 1AG, Northampton, UK 

Możesz się ze mną skontaktować mailowo: info@radiancebybasia.com lub telefonicznie, przez Whatsapp lub imo: +48509116922.

Niektórych słów i sformułowań używam w konkretnym znaczeniu (np. Strona). Piszę je wielką literą i wyjaśniam w słowniku, który znajduje się na końcu tego dokumentu.

Jakie usługi świadczę?

 1. Świadczę usługi za pośrednictwem internetu (online). 
 2. Są to między innymi następujące usługi:
  1. Aktywator Twojej Transformacji 3 dni wsparcia do wykorzystania w przeciągu 6 tygodni od zakupu
  2. Aktywator Twojej Transformacji 5 dni wsparcia do wykorzystania w przeciągu 6 tygodni od zakupu
  3. Aktywator Twojej Transformacji 7 dni wsparcia do wykorzystania w przeciągu 6 tygodni od zakupu
  4. 1 sesja holistyczna
  5. pakiet 4 sesji holistycznych do wykorzystania w przeciągu 2-3 miesięcy
  6. pakiet 8 sesji holistycznych do wykorzystania w przeciągu 6-12 miesięcy
  7. Kody Aktywacji (indywidualne wsparcie na komunikatorze)
  8. mentoring.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych usług, takie jak cena czy czas trwania, znajdziesz na Stronie. Możesz mnie też o nie zapytać mailowo lub telefonicznie. Podane ceny są cenami brutto. 
 4. Świadczę usługi na rzecz osób pełnoletnich.

Jak możesz się umówić na spotkanie?

 1. Co do zasady wszystkie spotkania są płatne.
 2. Pierwsze spotkanie może zostać poprzedzone bezpłatną konsultacją. Zasady dotyczące bezpłatnych konsultacji opisane zostały w Regulaminie.
 3. Jeżeli chcesz skorzystać z którejś ze świadczonych przeze mnie usług, skontaktuj się ze mną mailowo: info@radiancebybasia.com. Termin i szczegóły spotkania ustalimy mailowo lub za pośrednictwem Whatsapp. 
 4. Przed pierwszym spotkaniem prześlę Ci podsumowanie, informację o płatności oraz Kartę Klienta z prośbą o jej wypełnienie, podpisanie i odesłanie skanu lub zdjęcia w ciągu 48 godzin – jest to warunek niezbędny do rozpoczęcia współpracy. 
 5. Po otrzymaniu skanu lub zdjęcia podpisanej Karty Klienta wyślę Ci maila z potwierdzeniem rezerwacji ustalonego terminu spotkania. W momencie, kiedy dostaniesz tę wiadomość, zostanie zawarta między nami Umowa, dotycząca świadczenia określonej usługi. Umowę zawieramy w języku polskim, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Na treść Umowy składa się ten dokument (Zasady Współpracy), ewentualnie także nasze dodatkowe ustalenia (pisemne, mailowe lub ustne).
 6. Za spotkanie zapłacisz za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 7. Wymagana jest płatność z góry. Opłata musi wpłynąć na moje konto bankowe najpóźniej 48 godzin przed zarezerwowanym terminem. W przeciwnym wypadku uznam, że spotkanie zostało odwołane.
 8. Podczas pierwszego spotkania ustalamy terminy kolejnych spotkań.
 9. Okres ważności pakietów liczy się od dnia pierwszego spotkania. Spotkania w ramach pakietu mogą się odbywać tylko w okresie ważności tego pakietu. Po zakończeniu okresu ważności danego pakietu nie przysługują Ci roszczenia o zwrot płatności za niewykorzystane spotkania.

Jak będzie wyglądała nasza współpraca?

 1. Bez mojej zgody nie możesz nagrywać ani w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu spotkań.
 2. Jeżeli spóźnisz się na spotkanie, jego czas nie zostanie przedłużony, a cena nie zostanie zmniejszona. 
 3. Nawet jeżeli skutecznie umówisz się na spotkanie, mogę odmówić świadczenia usługi, w przypadku, gdy:
  1. będę przypuszczać, że jesteś niepełnoletni lub nie masz zdolności do czynności prawnych, a w Twoim imieniu nie będzie występować opiekun prawny,
  2. będę przypuszczać, że jesteś pod wpływem substancji psychoaktywnych lub alkoholu,
  3. będziesz agresywny lub będziesz naruszać moje dobra osobiste.
 4. Mogę odmówić świadczenia usługi, także w przypadku, gdy uznam że:
  1. świadczenie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa, zasady etyki lub prawa osób trzecich,
  2. świadczenie usługi może zagrażać Twojemu zdrowiu lub życiu,
  3. zgłaszany problem będzie wykraczał poza zakres świadczonych przeze mnie usług,
  4. moje kompetencje nie są wystarczające lub świadczone przeze mnie usługi nie są odpowiednie wobec zgłoszonego problemu, 
  5. stan Twojego zdrowia psychofizycznego nie pozwala na efektywne świadczenie usług.
 5. Jeżeli odmówię świadczenia usługi w sytuacjach wskazanych powyżej, będzie to równoznaczne z rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym.
 6. Pamiętaj, że:
  1. świadczone przeze mnie usługi nie są usługami zdrowotnymi,
  2. nie mogę dać Ci gwarancji odniesienia oczekiwanego przez Ciebie rezultatu – osiągnięcie pożądanych efektów zależy w znacznym stopniu od Twojego zaangażowania,
  3. na każdym etapie konsultacji mogę Ci zaproponować inną formę udzielenia pomocy np. rozpoczęcie psychoterapii lub skierowanie do innego specjalisty. 
 7. W przypadku spotkania online musisz posiadać:
  1. komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie wyposażone w kamerę internetową i mikrofon,
  2. szybkie łącze internetowe – minimum 512kb/s (wysyłanie i pobieranie),
  3. dostęp do zaktualizowanej wersji komunikatora,
  4. aktywne konto poczty e-mail.
 8. W celu odbycia spotkania online korzystamy z komunikatorów zewnętrznych dostawców usług (np. ZOOM). Dostawcy usług mają swoje regulaminy, zasady przetwarzania danych osobowych, których musimy przestrzegać. Przed spotkaniem zapoznaj się z tymi dokumentami.
 9. Przed spotkaniem ustalimy, z którego komunikatora będziemy korzystać. Jeżeli nastąpi nagła przerwa na łączach internetowych, naszą drugą opcją kontaktu jest Whatsapp.
 10. Kilka minut przed ustalonym terminem spotkania przygotuj sobie odpowiednie warunki i zaczekaj na nawiązanie przeze mnie połączenia.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa spotkań online jesteśmy zobowiązani do:
  1. korzystania wyłącznie z komputerów, na których zainstalowany jest aktualny legalny system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe oraz najnowsza wersja komunikatora, z którego korzystamy,
  2. korzystania wyłącznie z zabezpieczonych połączeń internetowych, 
  3. ustawienia bezpiecznego hasła do komputera oraz do komunikatorów,
  4. zabezpieczenia sprzętu oraz haseł przed dostępem osób trzecich,
  5. zabezpieczenia danych znajdujących się na komputerze oraz na serwerach platform internetowych lub tych portalach, na których umieszczone zostają materiały po sesji przed dostępem osób trzecich; w szczególności ma to zastosowanie do zapisów rozmowy tekstowej chat oraz notatek przesłanych mailem.
 12. W trakcie trwania spotkania online w pomieszczeniu, w którym prowadzone jest spotkanie nie mogą przebywać osoby trzecie. 
 13. Nie ponoszę odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzystasz, a które uniemożliwiają Ci prawidłowe korzystanie ze spotkania online. Jeżeli nie uda nam się odbyć spotkania z przyczyn technicznych leżących po Twojej stronie, nie przysługują Ci jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.
 14. Kody Aktywacji to usługa, w ramach której możesz skorzystać ze wsparcia za pośrednictwem ustalonego komunikatora (np. Whatsapp, imo, Telegram). Przed rozpoczęciem wsparcia ustalimy, z jakiego komunikatora będziemy korzystać, ile Kodów Aktywacji możesz wykorzystać i w jakim okresie (okres ten ustalamy w dniach – rozpoczyna się on w dniu, kiedy wyślesz pierwszą wiadomość, a kończy zawsze o północy czasu polskiego ostatniego dnia).
 15. W przypadku mentoringu, zasady współpracy będziemy ustalać indywidualnie. Co do zasady moje wsparcie trwa przez minimum 1 miesiąc, zawiera 2 sesje coachingowe lub holistyczne do wykorzystania i wsparcie na komunikatorze ustalone indywidualnie.

Jak możesz przełożyć lub odwołać spotkanie?

 1. Jeśli z jakichś przyczyn nie możesz pojawić się na spotkaniu, poinformuj mnie o tym niezwłocznie (najpóźniej 48 godzin przed jego terminem). Spotkanie możesz odwołać mailowo lub telefonicznie. 
 2. Jeżeli odwołujesz spotkanie w ramach pakietu, możesz je odrobić do końca okresu ważności pakietu. Jeżeli nie będę miała wolnych terminów lub nie wybierzesz żadnego z zaproponowanych terminów, nie będziesz uprawniony do żądania zwrotu płatności za odwołane spotkanie.
 3. Jeżeli nie odwołasz spotkania w sposób wskazany powyżej, a o ustalonej godzinie nie połączysz się ze mną online, spotkanie podlega opłacie w wysokości połowy ceny usługi. Możemy ustalić, że zwrócę Ci połowę dokonanej płatności albo że zaliczymy ją na poczet kolejnego spotkania.
 4. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się z przyczyn leżących wyłącznie po mojej stronie, zaproponuję Ci inny termin. Jeżeli nie uda nam się ustalić dogodnego terminu, zwrócę Ci dokonaną płatność.

Jakie są moje obowiązki wynikające z zawartej Umowy?

 1. Jestem zobowiązana do świadczenia usług zgodnie z Umową.
 2. Zakres mojej odpowiedzialności wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z postanowień Kodeksu Cywilnego.
 3. Jeżeli stwierdzisz, że nie wywiązałem się z Umowy, możesz złożyć reklamację (np. mailowo). Reklamację rozpatrzę w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie rezultatu, możesz skorzystać z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, 
  2. pomocy właściwego miejscowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów – w zależności od miejsca Twojego zamieszkania,
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 1. Każda usługa i wytworzone w związku z nią materiały są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Klienta, w związku z czym stanowią moją własność intelektualną i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez mojej pisemnej zgody jest zabronione. 
 2. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w związku ze świadczeniem usług opisałam w informacji dołączonej do tego dokumentu.
 3. Z ważnych przyczyn mogę zmieniać treść Zasad Współpracy. Co do zasady naszą Umowę będzie regulować dokument obowiązujący w dniu jej zawarcia. Jeżeli w związku ze zmianą Zasad Współpracy będę chciała zmienić zasady obowiązującej nas Umowy, poinformuję Cię o tym z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Jeżeli nie zaakceptujesz zmian, poinformuj nas o tym zanim zaczną one obowiązywać – w takim przypadku rozwiążemy Umowę.
 4. Zasady Współpracy w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 19.01.2024
 5. Pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  1. Umowa – umowa dotycząca świadczenia usług przez Usługodawcę, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, w sposób i na warunkach opisanych w tym dokumencie,
  2. Strona https://radiancebybasia.com/ 
  3. Zasady Współpracy – ten dokument.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dbam o to, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Działam w tym zakresie zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Barbara Battah, adres: Apartment 26 Bloomsbury House, 27 Guildhall Road, NN1 1AG, Northampton, UK.

Możesz się ze mną skontaktować mailowo: info@radiancebybasia.com lub telefonicznie, przez Whatsapp lub imo: +48509116922.

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzam w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 3. wynikającym z mojego uzasadnionego interesu, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 4. ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane szczególnych kategorii, w tym dane o stanie zdrowia, przetwarzam na podstawie Twojej zgody.

Jak długo przetwarzam Twoje dane osobowe?

Będę przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres wykonywania Umowy. Po tym okresie mogę przetwarzać Twoje dane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń (co do zasady sześć lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać).

Dodatkowo:

 • dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków,
 • w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie mojego uzasadnionego interesu, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, będa one przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu lub do czasu cofnięcia zgody.

Komu przekazuję Twoje dane osobowe?

Mogę przekazywać Twoje dane osobowe swoim zaufanym współpracownikom, takim jak dostawca oprogramowania, dostawca płatności, biuro księgowe, podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, statystyczne, archiwizacyjne, platforma do konsultacji online. 

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, korzystam z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

Jakie są Twoje prawa?

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, możesz:

 • żądać udzielenia informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie przetwarzam (tzw. prawo dostępu),
 • żądać sprostowania Twoich danych, jeżeli staną się nieaktualne, niekompletne lub w inny sposób niepoprawne,
 • żądać usunięcia Twoich danych, jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe nie powinny być już przeze mnie przechowywane (w określonych przypadkach możemy odmówić usunięcia danych),
 • żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych (w sytuacjach opisanych w art. 18 RODO),
 • żądać przeniesienia Twoich danych do innego administratora,
 • zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, które przetwarzam na podstawie swojego uzasadnionego interesu,
 • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.

Przebudź Swoją Świadomość i Zacznij Żyć w Zgodzie ze Sobą!

Pomagam Ci przejść z egzystencji, w życie zgodne z planem Twojej duszy.